A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPomoc publiczna

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC oferuje przedsiębiorcom pomoc publiczną w formie zwolnień od podatku dochodowego.

Pomoc publiczna w strefie stanowi pomoc regionalną udzielaną przedsiębiorcy z tytułu:

  • kosztów nowej inwestycji   - wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą,
  • tworzenia nowych miejsc pracy – wielkości pomocy publicznej liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy     publicznej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników.

Zgodnie z mapą regionalnej pomocy publicznej maksymalna intensywność pomocy publicznej dla obszarów objętych mielecką strefą wynosi:

  • 25% dla obszarów należących do województwa śląskiego,
  • 35% dla obszarów należących do województwa zachodniopomorskiego i małopolskiego,
  • 50% dla obszarów należących do województw podkarpackiego i lubelskiego,
  • w/w intensywność dotyczy przedsiębiorców dużych, dla średnich podwyższona jest o 10%, a dla małych o 20%.

Zezwolenie

Podstawą korzystania ze zwolnień podatkowych w strefie jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE EURO-PARK MIELEC. Zezwolenia udzielane są przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z ramienia Ministra Gospodarki. Zezwolenie udzielane jest w rezultacie procedury przetargu łącznego lub rokowań.

Podstawowe warunki ubiegania się o zezwolenie:

  • projekt musi być nową inwestycją,
  • minimalne nakłady inwestycyjne 100 000 EURO, przy czym minimalny wkład własny inwestora wynosi 25%,
  • rodzaj działalności planowanej do uruchomienia w strefie musi kwalifikować się do udzielenia zezwolenia.