A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaJak inwestować

Warunki otrzymania zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE EURO-PARK MIELEC:

  • rodzaje działalności planowane w strefie są zgodne z ustawodawstwem (kliknij)
  • projekt musi spełniać definicję nowej inwestycji
  • projekt musi generować nowe miejsca pracy,
  • minimalna wielkość planowanych kosztów kwalifikowanych (nakładów inwestycyjnych) 100 tys. €,
  • projekt musi wpisywać się w zapisy planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • przed dniem uzyskania zezwolenia inwestor nie może rozpocząć realizacji projektu rozumianej jako rozpoczęcie robót budowlanych lub dzień zaciągnięcia pierwszego zobowiązania do zamówienia towarów, usług związanych z przedmiotową inwestycją,

Procedury ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE EURO-PARK MIELEC:

PRZETARG ŁĄCZNY

Procedura przetargu łącznego (w jednej procedurze zbycie nieruchomości i udzielenie zezwolenia)

przetarg

Szacowany czas trwania procedury - od 3 do 4 miesięcy w przypadku zbycia nieruchomości stanowiących własność samorządów (jst) lub 6-8 tygodni w przypadku zbycia nieruchomości stanowiącej własność innych podmiotów.

ROKOWANIA

Procedura rokowań (obejmuje udzielenie zezwolenia do prowadzenia działalności na nieruchomości, do której inwestor posiada udokumentowane prawo władania)

rokowania

Szacowany czas trwania procedury – od 6 do 8 tygodni.


Uwaga

  • dla gruntów włączonych do sse po 1 stycznia 2009 r. i stanowiących własność zarządzającego strefą, Skarbu Państwa lub jst konieczne jest spełnienie co najmniej jednego kryterium z „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych" przyjętej przez Radę Ministrów dnia 27 stycznia 2009 r. (kliknij)
  • dla gruntów włączonych do sse po 1 stycznia 2009 r. i stanowiących własność podmiotów innych niż zarządzający strefą, Skarb Państwa albo jst konieczne jest spełnienie co najmniej jednego kryterium z RRM z dnia 10 grudnia 2008 r. (kliknij)