A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaAkty prawne dotyczące SSE (zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie)

przepisy ogólne

1. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.282)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jednolity - Dz.U. 2015 r. poz. 465)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1540) - obowiązujące

4. Rozporządzenie (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do pomocy na infrastrukturę portową i infrastrukturę portów lotniczych, progów powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, a także programów regionalnej pomocy operacyjnej skierowanych do regionów najbardziej oddalonych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 702/2014 w odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych - obowiązujące

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz.U.2008.224.1477; 2014.11.01 zm. Dz.U.2014.1444)

6. Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 27 stycznia 2009 r.

regulacje strefowe

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2017, poz. 1305)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec (Dz.U.2004.254.2538; zm. Dz.U.2014.1760) - tekst jednolity

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia (Dz. U. Nr 112, poz. 922)

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC (Dz. U. z 2014 r., poz. 523) - tekst jednolity

5. Regulamin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC