A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPolska Strefa Inwestycji

Z chwilą wejścia w życie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2018 r. poz. 1162) obowiązują nowe regulacje dotyczące systemu udzielania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego, który funkcjonował do tej pory w ramach specjalnych stref ekonomicznych.

Nowe przepisy powodują, że inwestor może wskazać miejsce realizacji swojej inwestycji. Uzyskanie tego rodzaju pomocy publicznej będzie uzależnione w głównej mierze od przedmiotu planowanej inwestycji oraz od spełnienia kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości) i jakościowych, szczegółowo opisanych w rozporządzeniu o pomocy publicznej.

Decyzja o wsparciu

Decyzja administracyjna, którą w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki  wydaje zarządzający obszarem.

Wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy na czas oznaczony,(nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż lat 15*), której czas obowiązywania zależy od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru.

Na podstawie otrzymanej decyzji o wsparciu przedsiębiorca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

* w przypadku, gdy decyzja o wsparciu wydawana jest na inwestycję zlokalizowaną na terenie położonym w granicach specjalnej strefy ekonomicznej, decyzję o wsparciu nowej inwestycji wydaje się na okres 15 lat.