A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie do przetargu - prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ew. 41/10, o powierzchni 0,3687 ha i działki o numerze ew. 117/3, o powierzchni 0,2098 ha, położonych w Mielcu

Dodano: 2019.05.24, przez: ARP

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie łącznie:

  1. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ew. 41/10, o powierzchni 0,3687 ha, położonej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu, obręb: 3-Przemysłowy, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TB1M/00082025/4, wraz prawem własności posadowionych na tej działce następujących budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności: ogrodzenia ogródka meteo nr inwent. 29100-2887 o dł. 31,65 mb oraz ogrodzenia lotniska nr inwent
    3-00-1791-0 o dł. 649 mb; oraz
  2. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ew. 117/3, o powierzchni 0,2098 ha, położonej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu, obręb: 3-Przemysłowy dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TB1M/00033050/0, wraz z prawem własności budowli posadowionej na tej działce tj.: instalacji oświetlenia parkanu, nr inwent. 22000-2890 o dł. 715 mb, stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 41/10 położona jest na terenie oznaczonym symbolem „P15-P” – tereny przemysłu, a działka nr 117/3 na terenie oznaczonym symbolem „P15-Z” – tereny zielone. Jednocześnie ARP S.A. informuje o podjęciu przez Radę Miejską w Mielcu uchwały Nr L/504/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu w zakresie obszaru określonego załącznikiem graficznym do przedmiotowej uchwały, obejmującego  w miedzy innymi teren działek nr 41/10 i 117/3. Prosimy o zapoznanie się z projektowanymi zmianami.

Cena wywoławcza sprzedaży praw do ww. nieruchomości równa jest kwocie netto 325.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) powiększonej o podatek VAT, o ile będzie należny na podstawie obowiązujących przepisów.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „Specyfikacja istotnych warunków przetargu” dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów, 25, 39-300 Mielec, pok. Nr 24 tel. (17) 788 72 36 (wew.136) lub na stronie internetowej www.europark.arp.pl w zakładce Ogłoszenia\Przetargi.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty za cenę nie niższą niż ww. cena wywoławcza netto powiększona o podatek VAT o ile będzie należny na podstawie obowiązujących przepisów oraz wpłata wadium w wysokości 32.500,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) na następujący numer rachunku bankowego prowadzonego dla ARP S.A.: BANK PEKAO S.A. Oddział Rzeszów nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668, w terminie do dnia 17.06.2019 r. Za datę płatności wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego ARP S.A.kwotą wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25 pok. 32 oznaczonych jako „Oferta – nr ref OML.220.5.2019.PC”.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2019 r. o godz. 900.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 r. o godz. 1000.

Po ocenie ofert, spośród ofert spełniających wymogi formalne określone w wyżej przywołanej „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, ARP S.A. dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się kryterium: najwyższa cena netto – 100% (100 pkt). Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

ARP S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.  W razie unieważnienia przetargu uczestnikom przetargu ani jakiejkolwiek osobie trzeciej nie przysługują żadne roszczenia wobec ARP S.A.

Załącznik:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957
NIP 526-030-02-04
Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł
Powyższe ogłoszenie publikowane jest w języku polskim na stronie internetowej www.europark.arp.pl oraz na stronie internetowej www. bip.arp.pl