A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie do przetargu - prawo użytkowania wieczystego działek o numerze ew. 6/32, położonych w Mielcu

Dodano: 2019.09.23, przez: ARP

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu o numerze ew. 6/32, o powierzchni 0,6017 ha, położonej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu, obręb: 3-Przemysłowy, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr TB1M/00082025/4.

Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka o numerze ew.: 6/32 położona jest na terenie P15 z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy  i magazyny i na terenie P45a-P z przeznaczeniem pod lokalizację przemysłu, obiektów magazynowych  z dopuszczeniem infrastruktury technicznej. Jednocześnie ARP S.A. informuje o podjęciu przez Radę Miejską w Mielcu uchwały Nr L/504/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu w zakresie obszaru określonego załącznikiem graficznym do przedmiotowej uchwały, obejmującego, między innymi, teren działki o numerze ew.: 6/32. Prosimy o zapoznanie się z projektowanymi zmianami.

Na terenie ww. nieruchomości znajdują się nasadzenia pod ewentualną wycinkę. Uzyskanie wymaganych zgód na ewentualną wycinkę nasadzeń oraz zlecenie prac w tym zakresie obciążać będzie w całości nabywcę praw do ww. nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży praw do ww. nieruchomości równa jest kwocie netto 365.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) powiększonej o podatek VAT, o ile będzie należny na podstawie obowiązujących przepisów.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „Specyfikacja istotnych warunków przetargu” dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów, 25, 39-300 Mielec, pok. Nr 24 tel. (17) 788 72 36 (wew.136) lub na stronie internetowej www.europark.arp.pl w zakładce Ogłoszenia\Przetargi.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty za cenę nie niższą niż ww. cena wywoławcza netto powiększona o podatek VAT, o ile będzie należny na podstawie obowiązujących przepisów, oraz wpłata wadium w wysokości 36.500,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) na następujący numer rachunku bankowego prowadzonego dla ARP S.A.: BANK PEKAO S.A. Oddział Rzeszów nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668, w terminie do dnia 09.10.2019 r. Za datę płatności wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego ARP S.A.kwotą wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25 pok. 32 oznaczonych jako „Oferta – nr ref. OML.220.7.2019.PC”.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2019 r. o godz. 900.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2019 r. o godz. 1000.

Po ocenie ofert, spośród ofert spełniających wymogi formalne określone w wyżej przywołanej „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, ARP S.A. dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się kryterium: najwyższa cena netto – 100% (100 pkt). Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

ARP S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. W razie unieważnienia przetargu uczestnikom przetargu ani jakiejkolwiek osobie trzeciej nie przysługują żadne roszczenia wobec ARP S.A.

Załącznik:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957
NIP 526-030-02-04
Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł
Powyższe ogłoszenie publikowane jest w języku polskim na stronie internetowej www.europark.arp.pl oraz na stronie internetowej www. bip.arp.pl