A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie do przetargu - prawo użytkowania wieczystego działek o numerze ew. 41/19, 115/9, 115/11 położonych w Mielcu

Dodano: 2019.09.09, przez: ARP

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie łącznie:

  1. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ew. 41/19, o powierzchni 0,2326 ha, położonej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu, obręb: 3-Przemysłowy, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TB1M/00082025/4, wraz z prawem własności zlokalizowanych na niej następujących budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności:
  2. oświetlenia parkanu nr inwent. 3-001067-0 o dł. 130 mb;
  3. ogrodzenia lotniska nr inwent 3-001791-0 o dł. 125 mb; oraz
  4. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu o numerach ew.: 115/9,  o powierzchni 0,0385 ha oraz 115/12, o powierzchni 0,0837 ha, położonych na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu, obręb: 3-Przemysłowy, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr TB1M/00033050/0; oraz
  5. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu o numerze ew. 115/11,  o powierzchni 0,0469 ha, położonej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu, obręb: 3-Przemysłowy, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TB1M/00033051/7.

Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki  o numerach ew.: 41/19 i 115/12 położone są na terenie P15 z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, działka nr 115/11 na terenie oznaczonym symbolem KK1 z przeznaczeniem pod tereny urządzeń komunikacji kolejowej a działka nr 115/9 na terenie oznaczonym P15-Z z przeznaczeniem pod tereny zieleni izolacyjnej i urządzeń infrastruktury. Jednocześnie ARP S.A. informuje o podjęciu przez Radę Miejską w Mielcu uchwały Nr L/504/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu w zakresie obszaru określonego załącznikiem graficznym do przedmiotowej uchwały, obejmującego w miedzy innymi teren działek o numerach ew.: 41/19, 115/12, 115/11. Prosimy o zapoznanie się z projektowanymi zmianami.

Na terenie ww. nieruchomości rosną drzewa, pod ewentualną wycinkę. Uzyskanie wymaganych zgód na ewentualną wycinkę drzew oraz zlecenie prac w tym zakresie obciążać będzie  w całości nabywcę praw do ww. nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży praw do ww. nieruchomości równa jest kwocie netto 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) powiększonej o podatek VAT, o ile będzie należny na podstawie obowiązujących przepisów.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „Specyfikacja istotnych warunków przetargu” dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów, 25, 39-300 Mielec, pok. Nr 24 tel. (17) 788 72 36 (wew.136) lub na stronie internetowej www.europark.arp.pl w zakładce Ogłoszenia\Przetargi.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty za cenę nie niższą niż ww. cena wywoławcza netto powiększona o podatek VAT o ile będzie należny na podstawie obowiązujących przepisów oraz wpłata wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na następujący numer rachunku bankowego prowadzonego dla ARP S.A.: BANK PEKAO S.A. Oddział Rzeszów nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668, w terminie do dnia 24.09.2019 r. Za datę płatności wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego ARP S.A.kwotą wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25 pok. 32 oznaczonych jako „Oferta – nr ref. OML.220.6.2019.PC”.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2019 r. o godz. 900.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2019 r. o godz. 1000.

Po ocenie ofert, spośród ofert spełniających wymogi formalne określone w wyżej przywołanej „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, ARP S.A. dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się kryterium: najwyższa cena netto – 100% (100 pkt).  Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

ARP S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.  W razie unieważnienia przetargu uczestnikom przetargu ani jakiejkolwiek osobie trzeciej nie przysługują żadne roszczenia wobec ARP S.A.

Załącznik:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957
NIP 526-030-02-04
Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł
Powyższe ogłoszenie publikowane jest w języku polskim na stronie internetowej www.europark.arp.pl oraz na stronie internetowej www. bip.arp.pl