A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie do przetargu – prawa majątkowe do nieruchomości położonych na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Częstochowie

Dodano: 2019.12.18, przez: ARP

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie łącznie prawa majątkowe do nieruchomości położonych na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Częstochowie, obejmujące:

  1. prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach ew.: 2/374, 2/521, 2/536, 2/598, 2/603, 2/690, 2/609, 2/613, 2/675, 2/673, 2/530, 2/606, 2/615, 30, 36, o łącznej powierzchni
    13,2691 ha, obręb: 302, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta
    KW nr CZ1C/00168329/9; oraz
  2. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ew. 32, o powierzchni 0,3480 ha, obręb 302, wraz z prawem własności następujących budowli oddanych do użytkowania w grudniu 2018 r, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności: tj. droga asfaltowa z pętlą i chodnikiem nr inwent. 3-001962-0; kanalizacja deszczowa w drodze wewnętrznej nr inwent. 3-001963-0; oświetlenie uliczne nr inwent. 3-001964-0; kanalizacja teletechniczna nr inwent. 3-001965-0, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr CZ1C/00180313/4,

(dalej pkt 1) i pkt 2) definiowane są łącznie, jako „NIERUCHOMOŚĆ”):

Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego NIERUCHOMOŚĆ położona jest na terenie P1, P2, P3 z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę produkcyjną oraz z przeznaczeniem dopuszczalnym pod zabudowę usługową.

Sprzedaż praw majątkowych do NIERUCHOMOŚCI podlega ustawowemu prawu pierwokupu, w związku
z tym w przypadku wyłonienia nabywcy umowa sprzedaży będzie zawierana jako umowa warunkowa.

Cena wywoławcza sprzedaży praw do ww. NIERUCHOMOŚCI równa jest kwocie netto 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) powiększonej o podatek VAT, o ile będzie należny na podstawie obowiązujących przepisów.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „Specyfikacja istotnych warunków przetargu” dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów, 25, 39-300 Mielec, pok. Nr 24 tel. (17) 788 72 36 (wew.136) lub na stronie internetowej www.europark.arp.pl w zakładce Ogłoszenia\Przetargi.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty nabycia ww. praw majątkowych do Nieruchomości za cenę nie niższą niż ww. cena wywoławcza netto powiększona o podatek VAT, o ile będzie należny na podstawie obowiązujących przepisów oraz wpłata wadium w wysokości 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) na następujący numer rachunku bankowego prowadzonego dla ARP S.A.: BANK PEKAO S.A. III Oddział Rzeszów nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668, w terminie do dnia
21.01.2020 r. Za datę płatności wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego ARP S.A.kwotą wadium.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25 pok. 32 oznaczonych jako „Oferta – nr ref. OML.220.9.2019.PC”.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2020 r. o godz. 900.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2020 r. o godz. 1000.

Po ocenie ofert, spośród ofert spełniających wymogi formalne określone w wyżej przywołanej „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, ARP S.A. dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się kryterium: najwyższa cena netto – 100% (100 pkt). Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

ARP S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. W razie unieważnienia przetargu uczestnikom przetargu ani jakiejkolwiek osobie trzeciej nie przysługują żadne roszczenia wobec ARP S.A.

Załącznik:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957
NIP 526-030-02-04
Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł
Powyższe ogłoszenie publikowane jest w języku polskim na stronie internetowej www.europark.arp.pl oraz na stronie internetowej www.bip.arp.pl