A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie do przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie prawo wieczystego użytkowania działki nr 41/12 oraz prawo własności zlokalizowanych na niej budynku i budowli

Dodano: 2018.04.25, przez: ARP

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie prawo wieczystego użytkowania działki nr 41/12 o powierzchni 0,1864 ha oraz prawo własności zlokalizowanych na niej: budynku i budowli tj: budynek wieży o pow. użytk. 123 m2, kontener z piecami i instalacją elektryczną o pow. zab. 145 m2, zaplecze administracyjne o pow. zab. 316 m2 (250 m2 w przyziemiu), chodniki o pow. zab. 200 m2, plac dojazdowy o pow. zab. 534 m2, ogrodzenie lotniska o dł.90 mb; położonych na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu, Obręb: 3-Przemysłowy. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 41/12 leży w terenie oznaczonym symbolem „P15-P” – tereny przemysłu.

Dla działki 41/12 Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00082025/4.

Cena wywoławcza nieruchomości równa jest kwocie 400.000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „ Specyfikacja istotnych warunków przetargu” dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów, 25, 39-300 Mielec, pok. Nr 24 tel. (17) 788 72 36 (wew.136) lub na stronie internetowej www.europark.arp.pl. w zakładce Przetargi&Rokowania.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek BANK PEKAO S.A. Oddział Rzeszów nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668 w terminie do dnia 07.05.2018 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25 pok. 32.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 08.05.2018 o godz. 900.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2018 o godz. 1000.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej Oferty kierując się kryterium: najwyższa cena netto – 100% (100 pkt).

Z powodu zamknięcia przetargu bez wyboru oferenta uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia wobec ARP S.A użytkownika wieczystego działki 41/12 oraz właściciela budynku i budowli na niej usytuowanych.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957

NIP 526-030-02-04

Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł

Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.europark.arp.pl w języku polskim oraz  na www.bip.arp.pl.