A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie do przetargu na wyłonienie nabywcy działki nr 106/4 położonej w Mielcu, Obręb Mościska

Dodano: 2018.05.14, przez: ARP

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie: prawo własności niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki nr 106/4 o powierzchni 0,1587 ha położonej w Mielcu Obręb Mościska. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mielcu księga wieczysta Nr TB1M/00043734/2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 106/4 leży w terenie oznaczonym symbolem „K1Z1/4 DW( 30) z przeznaczeniem pod ulicę o przekroju jedno jezdniowym o czterech pasach ruchu.

Cena wywoławcza nieruchomości równa jest kwocie 79.350,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „ Specyfikacja istotnych warunków przetargu” dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów, 25, 39-300 Mielec, pok. Nr 24 tel. (17) 788 72 36 (wew.136) lub na stronie internetowej www.europark.arp.pl w zakładce Przetargi&Rokowania.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 7.900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych) na rachunek BANK PEKAO S.A. Oddział Rzeszów nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668 w terminie do dnia 29.05.2018 r

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25 pok. 32.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 30.05.2018 o godz. 900.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2018 o godz. 1000.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej Oferty kierując się kryterium: najwyższa cena netto – 100% (100 pkt).

Z powodu zamknięcia przetargu bez wyboru oferenta uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia wobec ARP S.A właściciela działki 106/4.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957

NIP 526-030-02-04

Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł

Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.europark.arp.pl w języku polskim oraz  na www.bip.arp.pl.