A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie do przetargu łącznego nr 239

Dodano: 2018.06.14, przez: ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu łącznego nr 239 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 23/44 o powierzchni 0,6000 ha szczegółowo opisanej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Działka nr 23/44 położona jest w Mielcu, obręb 3 Przemysłowy przy ul. Lotniskowej, na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC i stanowi własność Gminy Miejskiej Mielec. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu działka nr 23/44 leży w obszarze oznaczonym symbolem U9 – z przeznaczeniem pod teren usług związanych  z lotnictwem. Działka 23/44 powstała z podziału działki 23/29. Dla działki nr 23/29 Sąd Rejonowy  w Mielcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00068679/9, w której w dziale III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe (szczegółowo opisane w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”) nie dotyczące działki nr 23/44.

Cena wywoławcza działki nr 23/44 równa jest kwocie 369 000,00 zł netto (słownie netto: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „Specyfikacja istotnych warunków przetargu” dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25,  39-300 Mielec, p. 119, tel.: (17) 788 72 36, fax: (17) 788 77 69, e-mail: europark@arp.pl.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. Cena specyfikacji wynosi  10 000 zł + VAT, płatna na konto PEKAO S.A. III O. w Rzeszowie Nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668,
  • wpłata wadium w wysokości 36 900 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), na konto bankowe Gminy Miejskiej Mielec Nr 64 1020 4913 0000 9302 0118 7699 w terminie do dnia 13 sierpnia 2018 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, p.107.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 14 sierpnia 2018 r. o godz. 15:00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu.

Uczestnikowi przetargu, który zwycięży w przetargu, kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej należności, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży poniesie nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez właściciela nieruchomości, właściciel może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

ARP S.A. w Warszawie jako zarządzającemu SSE EURO-PARK MIELEC przysługuje prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Z powodu zamknięcia przetargu bez wyboru ofert uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia wobec ARP S.A. i właściciela nieruchomości.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957

NIP 526-030-02-04

Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł

Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.europark.arp.pl w języku polskim i angielskim oraz  na www.bip.arp.pl.