A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie do przetargu łącznego nr 236

Dodano: 2018.06.08, przez: ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu łącznego nr 236 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 2963/5, 2964/9, 2973/14, 2974/31 o łącznej pow. 1,8157 ha szczegółowo opisanej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Działki nr 2963/5, 2964/9, 2973/14, 2974/31 położone są w Mielcu, obręb.5 Smoczka,  w rejonie ul. Inwestorów, obszar Mieleckiego Parku Przemysłowego „B-Wojsław” na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO–PARK MIELEC i stanowi własność Gminy Miejskiej Mielec. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Obszar przemysłowy na osiedlu Wojsław” działki nr 2963/5, 2964/9, 2973/14, 2974/31 leżą w obszarze oznaczonym sygnaturą P2- z przeznaczeniem pod przemysł i P3 – z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Dla działek nr 2963/5, 2964/9, 2973/14, 2974/31 Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr TB1M/00026707/9.

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek 2963/5, 2964/9, 2973/14, 2974/31 równa jest kwocie 1 078 000,00 zł netto (słownie netto: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „Specyfikacja istotnych warunków przetargu” dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25,  39-300 Mielec, p. 119, tel.: (17) 788 72 36, fax: (17) 788 77 69, e-mail: europark@arp.pl.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. Cena specyfikacji wynosi 10 000 zł + VAT, płatna na konto PEKAO S.A. O/Rzeszów Nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668,
  • wpłata wadium w wysokości 107 800,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy osiemset złotych 00/100), na konto bankowe Gminy Miejskiej Mielec  Nr 64 1020 4913 0000 9302 0118 7699 w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, p.107.  Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 7 sierpnia 2018 r. o godz. 15:00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz.11:00 w siedzibie Oddziału  ARP S.A. w Mielcu.

Uczestnikowi przetargu, który zwycięży w przetargu, kwota wadium zostanie zaliczone na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej należności, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży poniesie nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez właściciela nieruchomości, właściciel może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

ARP S.A. w Warszawie jako zarządzającemu SSE EURO-PARK MIELEC przysługuje prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Z powodu zamknięcia przetargu bez wyboru ofert uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia wobec ARP S.A. i właściciela nieruchomości.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957

NIP 526-030-02-04

Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł

Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.europark.arp.pl w języku polskim i angielskim oraz  na www.bip.arp.pl.