A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie do przetargu łącznego nr 231

Dodano: 2018.01.09, przez: ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu łącznego nr 231 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki o nr 6/1 z obrębu 4018 o pow. 2,2786 ha szczegółowo opisanej
w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Działka nr 6/1 z obrębu 4018 położona jest w Szczecinie na osiedlu Dąbie-Trzebusz w rejonie ulicy Tytanowej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Szczecin i stanowi własność Gminy Miasto Szczecin. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz – Chełszcząca” w Szczecinie ww. działka leży na terenach oznaczonych symbolem D.D.6101.U,P,S.-zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynowa i składy. Dla ww. działki Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi Księgę Wieczystą nr SZ1S/00225288/7. Cena wywoławcza nieruchomości równa jest kwocie 1 280 000,00 zł netto (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT. Dla ww. działki brak jest obciążeń i hipotek.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „Specyfikacja istotnych warunków przetargu” dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25, 39-300 Mielec, pok. 119, tel. (17) 788 72 36, fax (17) 788 77 69, e-mail: europark@arp.pl.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. Cena specyfikacji wynosi 10 000 zł + VAT, płatna na konto PEKAO S.A. O/Rzeszów Nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668,
  • wpłata wadium w wysokości 128 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100), na konto bankowe Gminy Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504  w terminie do 2 marca 2018 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, pok. 107.

Ostateczny termin składania ofert upływa 5 marca 2018 r. o godz. 15:00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2018 r. o godz. 09:00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu.

Uczestnikowi przetargu, który zwycięży w przetargu, kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe poniesie nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez właściciela nieruchomości, właściciel może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

ARP S.A. w Warszawie jako zarządzający SSE EURO-PARK MIELEC zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów lub unieważnienia przetargu w przypadku, gdy:

1. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

2. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości.

Z powodu zamknięcia przetargu bez wyboru ofert uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia wobec ARP S.A. i właściciela nieruchomości.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957

NIP: 526-030-02-04

Kapitał zakładowy: 5.291.750.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 5.291.750.000,00 zł

Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.europark.arp.pl w języku polskim i angielskim oraz  na www.bip.arp.pl