A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie do przetargu łącznego nr 230

Dodano: 2018.01.08, przez: ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu łącznego nr 230 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 5964/59 o pow. 2,2001 ha szczegółowo opisanej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Działka nr 5964/59 położona jest w Rzeszowie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Rzeszów i stanowi własność Powiatu Rzeszowskiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ww. działka leży na terenach oznaczonych symbolem 4 P,U – tereny przeznczone pod przemysł, składy i magazyny, usługi komercyjne, komunikację, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz budowle im towarzyszące. Dla ww. działki Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi Księgę Wieczystą nr RZ1Z/00203322/2. Ww. działka objęta jest opłatą za wyłączenie z produkcji rolnej oraz jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi: służebnością przesyłu energii elektrycznej. Powiat Rzeszowski zastrzega prawo odkupu ww. nieruchomości na zasadach ogólnych.

Cena wywoławcza nieruchomości równa jest kwocie 4 123 900,00 zł netto (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100) plus podatek VAT 23%.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „Specyfikacja istotnych warunków przetargu” dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25, 39-300 Mielec, pok. 119, tel. (17) 788 72 36, fax (17) 788 77 69, e-mail: europark@arp.pl.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. Cena specyfikacji wynosi 10 000 zł + VAT, płatna na konto PEKAO S.A. O/Rzeszów Nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668,
  • wpłata wadium w wysokości 412 390,00 zł (słownie: czterysta dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100), na konto bankowe Powiatu Rzeszowskiego Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Rzeszowie Nr 17 1930 1187 2710 0718 8675 0004  w terminie do 5 marca 2018 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, p.107.  

Ostateczny termin składania ofert upływa 6 marca 2018 r. o godz. 15:00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu.

Uczestnikowi przetargu, który zwycięży w przetargu, kwota wadium zostanie zaliczona na poczet cenyw dniu zapłaty pełnej należności, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży poniesie nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez właściciela nieruchomości, właściciel może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

ARP S.A. w Warszawie jako zarządzającemu SSE EURO-PARK MIELEC przysługuje prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Z powodu zamknięcia przetargu bez wyboru ofert uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia wobec ARP S.A. i właściciela nieruchomości.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957

NIP: 526-030-02-04

Kapitał zakładowy: 5.291.750.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 5.291.750.000,00 zł

Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.europark.arp.pl w języku polskim i angielskim oraz  na www.bip.arp.pl