A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka



Zaproszenie do przetargu łącznego nr 229

Dodano: 2018.01.03, przez: ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu łącznego nr 229 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC oraz nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 35  o pow. 1,8000 ha szczegółowo opisanej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Działka nr 35, położona jest w Częstochowie, Obręb 302, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC Podstrefa Częstochowa, której wieczystym użytkownikiem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy M. Częstochowa działka nr 35 leży w terenie oznaczonym symbolem P1 – tereny zabudowy produkcyjnej.

Działka nr 35 powstała w wyniku podziału działek nr 2/608, 2/618, 33. Dla działek nr 2/608, 2/618, 33 Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr CZ1C/00168329/9, w której w dziale I Sp. i III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe (szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu)

Cena wywoławcza nieruchomości działki nr 35 równa jest kwocie 990 000,00 zł netto (słownie netto: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus należny podatek VAT.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „Specyfikacja istotnych warunków przetargu” dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25,  39-300 Mielec, pok. 119, tel.: (17) 788 72 36, fax: (17) 788 77 69, e-mail: europark@arp.pl.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. Cena specyfikacji wynosi 10 000 zł + VAT, płatna na konto PEKAO S.A. O/Rzeszów Nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668,
  • wpłata wadium w wysokości 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) 00/100), na konto bankowe Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. BANK PEKAO S.A. Oddział Rzeszów Nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668 w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, pok.107.  

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 10:00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz.11:00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu.

Uczestnikowi przetargu, który zwycięży w przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego działki, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży poniesie nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez użytkownika wieczystego  działki, sprzedawca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

ARP S.A. w Warszawie jako zarządzający SSE EURO-PARK MIELEC zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości.

Z powodu zamknięcia przetargu bez wyboru ofert uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia wobec ARP S.A. użytkownika wieczystego nieruchomości.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957

NIP: 526-030-02-04

Kapitał zakładowy: 5.291.750.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 5.291.750.000,00 zł

Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.europark.arp.pl w języku polskim i angielskim oraz  na www.bip.arp.pl