A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSprostowanie do przetargu łącznego nr 240

Dodano: 2018.08.06, przez: ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC ogłasza sprostowanie do przetargu łącznego nr 240.

W dniu 29 czerwca 2018 roku w Naszym Dzienniku zostało zamieszczone ogłoszenie z zaproszeniem do przetargu łącznego nr 240, w którym zdania:

„Działka nr 207/3 została wydzielona z działki nr 207, która powstała z połączenia działek nr 23/62, 23/63, 23/64, 23/65, 23/66, 23/67. Dla działek 23/62, 23/63, 23/64, 23/65, 23/66, 23/67 Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr TB1M/00068679/9,  w której w dziale II wpisane są ograniczone prawa rzeczowe (szczegółowo opisane w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”) nie dotyczące działki nr 207/3.”

Powinny brzmieć:

„Działka nr 207/3 została wydzielona z działki nr 207, która powstała z połączenia działek nr 23/62, 23/63, 23/64, 23/65, 23/66, 23/67. Dla działek nr 23/51, 23/49, 23/47 (z których wydzielono działki nr 23/62, 23/63, 23/64, 23/65, 23/66, 23/67) Sąd Rejonowy w Mielcu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00068679/9, w której w dziale III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe (szczegółowo opisane w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”) nie dotyczące działki nr 207/3.”

Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu z dnia 29 czerwca 2018 roku pozostają bez zmian.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957

NIP 526-030-02-04

Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł

Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.europark.arp.pl w języku polskim i angielskim oraz  na www.bip.arp.pl.