A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg na sprzedaż nieruchomości - zabudowanej działki nr 196/16

Dodano: 2018.01.16, przez: ARP

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie prawo użytkowania wieczystego działki 196/16 o pow. 0,3216ha zabudowanej budynkiem biurowo-magazynowym BKL o pow. użytkowej 2176,43 m2 oraz budowlą - placem betonowym o pow. 2150,00 m2 stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

Działka 196/16 położona jest w m. Mielcu, obręb 3-Przemysłowy, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC i jest w wieczystym użytkowaniu ARP S.A. ARP S.A. jest też odpowiednio właścicielem ww. budynku i budowli. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 196/16 leży w terenie oznaczonym symbolem „P13-P” – tereny przemysłu.

Dla działki 196/16 Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00032564/9.

Cena wywoławcza nieruchomości równa jest kwocie 700 000,00 zł netto (słownie: siedemset tysięcy złotych). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „ Specyfikacja istotnych warunków przetargu” dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów, 25, 39-300 Mielec, pok. Nr 24 tel. (17) 788 72 36 (wew.137) lub na stronie internetowej www.europark.arp.pl. w zakładce Przetargi&Rokowania.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek BANK PEKAO S.A. Oddział Rzeszów nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668 w terminie do dnia 29.01.2018 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25 pok. 32.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 30.01.2018 o godz. 1000.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2018 o godz. 1015.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej Oferty kierując się kryterium: najwyższa cena netto – 100% (100 pkt).

Z powodu zamknięcia przetargu bez wyboru oferenta uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia wobec ARP S.A użytkownika wieczystego działki 196/16 oraz właściciela budynku i budowli na niej usytuowanych.

Załącznik:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957

NIP: 526-030-02-04

Kapitał zakładowy: 5.291.750.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 5.291.750.000,00 zł

Powyższe ogłoszenie publikowane jest w języku polskim na stronie internetowej www.europark.arp.pl oraz na stronie internetowej www.bip.arp.pl.