A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie do przetargu łącznego nr 224

Dodano: 2017.10.13, przez: ARP

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu łącznego nr 224 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz któremu zostanie oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość niezabudowana, składająca się z działek nr 400/15 oraz 400/17 o łącznej powierzchni 2,0000 ha szczegółowo opisana w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Nieruchomość składająca się z działek nr 400/15 oraz 400/17 położona jest w Krośnie, obręb Przemysłowa, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Krosno i stanowi własność Gminy Krosno. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Przemysłowa I” nieruchomość składająca się z działek  nr 400/15 oraz 400/17 położona jest na terenach oznaczonych symbolem „39. PU – Tereny obiektów produkcyjno-usługowych”. Nieruchomość składająca się z w/w działek jest objęta procedurą sporządzenia nowego planu miejscowego na podstawie uchwały nr XXXIX/818/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa V”. Dla nieruchomości składającej się z w/w działek Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi Księgę Wieczystą  nr KS1K/00092034/1.  

Nieruchomość składająca się z w/w działek jest wolna od obciążeń hipotecznych.

Cena wywoławcza nieruchomości równa jest kwocie 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.

Cena ustalona w wyniku przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:

  • pierwsza opłata w wysokości 25% ceny brutto ustalonej w wyniku przetargu, płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej na rachunek bankowy Gminy Krosno  Nr 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883, prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
  • opłaty roczne w wysokości 3% ceny brutto ustalonej w wyniku przetargu, płatne co roku  z góry, bez wezwania, w terminie do 31 marca. Aktualizacja opłat rocznych może nastąpić na skutek zmiany wartości gruntu, nie częściej niż raz na trzy lata.

W akcie notarialnym umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste zostanie zastrzeżone prawo rozwiązania użytkowania wieczystego nieruchomości w przypadku, gdy użytkownik wieczysty z przyczyn leżących po jego stronie nie wywiąże się z obowiązków dotrzymania terminu rozpoczęcia lub zakończenia budowy, lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w terminach wskazanych w umowie o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste przechodzi na następców prawnych użytkownika wieczystego wyłonionego w drodze przetargu. Terminy zagospodarowania nieruchomości:

  • rozpoczęcie zabudowy (wybudowanie fundamentów) powinno nastąpić w terminie do 1,5 roku od dnia zawarcia umowy notarialnej,
  • zakończenie zabudowy (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym) powinno nastąpić w terminie do 2,5 roku od dnia zawarcia umowy notarialnej,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie powinno nastąpić w terminie do 3 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „Specyfikacja istotnych warunków przetargu” dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25,  39-300 Mielec, pok. nr 119, tel.: (17) 788 72 36, fax: (17) 788 77 69, e-mail: europark@arp.pl.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. Cena specyfikacji wynosi 10 000 zł + VAT, płatna na konto PEKAO S.A. O/Rzeszów Nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668,
  • wpłata wadium w wysokości 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), na konto bankowe Gminy Krosno, Bank Polska Kasa Opieki S.A.  Nr 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu,  pok. nr 107.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 15:00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu.

Uczestnikowi przetargu, który zwycięży w przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. Koszty związane  z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez właściciela nieruchomości, właściciel może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

ARP S.A. w Warszawie jako zarządzającemu SSE EURO-PARK MIELEC przysługuje prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Z powodu zamknięcia przetargu bez wyboru ofert uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia wobec ARP S.A. i właściciela nieruchomości.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957

NIP 526-030-02-04

Kapitał zakładowy: 5.291.750.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 5.291.750.000,00 zł

Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.europark.arp.pl w języku polskim i angielskim oraz  na bip.arp.pl.

znaki Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt „Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013