A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie do przetargu łącznego nr 214

Dodano: 2017.07.28, przez: ARP

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu łącznego nr 214 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 4616/14, 4616/15, 4616/16, 4616/18 oraz 4616/20 o łącznej powierzchni 2,1105 ha zabudowanej budynkami znajdującymi się na działkach: nr 4616/14: budynek magazynowy z zapleczem socjalnym o pow. użytkowej 154,56 m2, budynek warsztatowo-magazynowy o pow. użytkowej 237,62 m2, budynek hydroforni o pow. użytkowej 55,47 m2, nr 4616/15: budynek hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną o pow. użytkowej 1 235,56 m2, nr 4616/16: budynek warsztatowy z częścią biurowo-socjalną o pow. użytkowej 390,46 m2, budynek magazynowy o pow. użytkowej 273,07 m², nr 4616/18: budynek hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną o pow. użytkowej 2 564,54 m2, budynek biurowy (hotel) o pow. użytkowej 113,94 m2, budynek wagowni z wagą najazdową samochodową o pow. użytkowej 6,98 m2, budynek stacji pomp o pow. użytkowej 18,57 m2, budynek magazynowy o pow. użytkowej 163,81 m2, nr 4616/20: budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalnym
o pow. użytkowej 1208,53 m2, budynek kotłowni o pow. użytkowej 549,76 m2 oraz budowli posadowionych na ww. działkach szczegółowo opisanych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Nieruchomość składająca się z działek nr 4616/14, 4616/15, 4616/16, 4616/18 oraz 4616/20 położona jest w Lubaczowie, obręb 0001 – Lubaczów, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lubaczów i stanowi własność Powiatu Lubaczowskiego.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubaczowie prowadzi Księgę Wieczystą nr PR1L/00021926/6,  w której w dziale III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe (szczegółowo opisane  w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”). Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa ww. działki położone są w terenach wytwórczości i składowania 1P – teren Zakładu Maszyn Budowlanych jako „tereny przemysłowo-składowe”.

Cena wywoławcza nieruchomości równa jest kwocie 2 839 383,00 zł netto (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 00/100) plus 23% VAT.

Budynek garażowy i budynek gospodarczy o łącznej powierzchni użytkowej 392,18 m2 znajdujące się na działce nr 4616/14 obciążone są umową najmu zawartą na czas określony tj. do dnia  31 grudnia 2018 r. Budynek warsztatowo-garażowy jest przedłużeniem budynku magazynowo-socjalnego. Budynek hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną o pow. użytkowej 1 235,56 m2 znajdujący się na działce nr 4616/15 obciążony jest umową najmu zawartą na czas określony
tj. do dnia 31 maja 2025 r. Budynek warsztatowy z częścią biurowo-socjalną o pow. użytkowej 390,46 m2 oraz budynek magazynowy o pow. użytkowej 273,07 m2 znajdujące się na działce  nr 4616/16 obciążone są umową najmu zawartą na czas określony tj. do dnia 31 maja 2025 r. Część hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną o pow. 2 159,10 m2 znajdująca się na działce nr 4616/18 obciążona jest umową najmu zawartą na czas określony tj. do dnia 31 maja 2025 r. Część budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym o pow. użytkowej 1003,35 m2 znajdująca się na działce nr 4616/20 obciążona jest umową najmu zawartą na czas określony
tj. do dnia 31 maja 2025 r.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „Specyfikacja istotnych warunków przetargu” dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25,  39-300 Mielec, p. 119, tel.: (17) 788 72 36, fax: (17) 788 77 69, e-mail: europark@arp.pl.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. Cena specyfikacji wynosi 10 000 zł + VAT, płatna na konto PEKAO S.A. O/Rzeszów Nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668,
  • wpłata wadium w wysokości 283 938,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych 00/100), na konto bankowe Powiatu Lubaczowskiego, Bank Spółdzielczy Lubaczów Nr 57 9101 0003 2001 0003 6650 0008  w terminie do dnia 26 września 2017 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, p.107.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu  27 września 2017 r. o godz. 15:00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 października 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu.

Uczestnikowi przetargu, który zwycięży w przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży poniesie nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez właściciela nieruchomości, właściciel może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

ARP S.A. w Warszawie jako zarządzającemu SSE EURO-PARK MIELEC przysługuje prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Z powodu zamknięcia przetargu bez wyboru ofert uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia wobec ARP S.A. i właściciela nieruchomości.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957

NIP 526-030-02-04

Kapitał zakładowy: 5.291.750.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 5.291.750.000,00 zł

Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.europark.arp.pl w języku polskim i angielskim oraz  na bip.arp.pl.