A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaZaproszenie do przetargu łącznego nr 179

Dodano: 2016.02.08, przez: ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu łącznego nr 179 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 258/43, 258/45, 258/52,258/58, 258/50, 258/48 o łącznej pow. 0,7249 ha szczegółowo opisanej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu".

Nieruchomość składająca się z działek nr 258/43, 258/45, 258/52, 258/58, 258/50, 258/48 położona jest w obrębie nr 9 w Chełmie przy ul. Hutniczej, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC Podstrefa Chełm i stanowi własność Miasta Chełm. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość leży na terenach oznaczonych symbolem F1. U-81 - usługi, usługi komunikacji, bazy, przemysł – specjalna strefa ekonomiczna. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1C/00047265/8.

W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.

Cena wywoławcza nieruchomości równa jest kwocie 290 000,00 zł brutto (słownie brutto: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Na nieruchomości znajduje się sieć ciepłownicza wysokich parametrów 2xDN50/125. Nabywca wraz z nabyciem nieruchomości ustanowi nieodpłatnie na nieruchomości położonej w Chełmie, oznaczonej w ewidencji gruntów Miasta Chełm w obrębie nr 9 numerem ewidencyjnym 258/43, na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie (przedsiębiorstwa, którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art.49 § 1 k.c.) prawo służebności przesyłu w rozumieniu art. 3051 w związku z art. 49 k.c., polegającego na możliwości korzystania przez MPEC Sp. z o.o. z wyżej wymienionej nieruchomości w pasie szerokości 2 m.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera „Specyfikacja istotnych warunków przetargu" dostępna w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, ul. Partyzantów 25,
39-300 Mielec, p. 119, tel.: (17) 788 72 36, fax: (17) 788 77 69, e-mail: europark@arp.pl.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu". Cena specyfikacji wynosi 10 000 zł + VAT, płatna na konto PEKAO S.A. O/Rzeszów Nr 70 1240 4764 1111 0000 4866 8668,
  • wpłata wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), na konto bankowe Urzędu Miasta Chełm, Bank Pekao S.A. I O/Chełm Nr 70 1240 2223 1111 0000 3576 9525 w terminie do 9 marca 2016 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu, p.107. Ostateczny termin składania ofert upływa 10 marca 2016 r. o godz. 15:00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu.

Uczestnikowi przetargu, który zwycięży w przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet cenynabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży poniesie nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez właściciela nieruchomości, właściciel może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

ARP S.A. w Warszawie jako zarządzający SSE EURO-PARK MIELEC zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Z powodu zamknięcia przetargu bez wyboru ofert uczestnikom przetargu nie przysługują żadne roszczenia wobec ARP S.A. i właściciela nieruchomości.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037957

NIP 526-030-02-04

Kapitał zakładowy: 5.286.215.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 5.286.215.000,00 zł

Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.europark.arp.pl w języku polskim i angielskim oraz  na bip.arp.pl.